Mów dziecku po wsze czasy,
że jest dobre,
że może i potrafi.

Janusz Korczak


Historia szkoły      Angielski


Toruńska Szkoła Terapeutyczna powstała 11 lutego 1991 roku jako propozycja nowego ogniwa edukacji w polskim ustroju szkolnym. Swoją działalnością starała się zaspokajać specjalne potrzeby rozwojowe, edukacyjne, wychowawcze i egzystencjane uczniów ze specyficznemi trudnościami w uczeniu się oraz zachowaniu, aby ustrzec ich przed niepowodzeniami szkolnymi i niedostosowaniem społecznym, zagrażającym im w szkolnictwie ogólnodostępnym. Nowatorski, pionierski charakter pracy pedagogicznej wyznaczyła szkole autorsko opracowana edukacja terapeutyczna.

Edukacja terapeutyczna


Edukacja terapeutyczna to ściśle określony system zintegrowanych i zaplanowanych w czasie, zindywidualizowanych działań naprawczych, zapobiegawczych, stymulujących i usprawniających. Adresowana jest do uczniów wykazujących mikrozaburzenia i/lub opóźnienia rozwojowe oraz z nich wynikające niepowodzenia szkolne. Realizują ją nauczyciele terapeuci w celowo zorganizowanej placówce edukacyjnej, umożliwiającej niesienie pomocy i opieki specjalistycznej w różnych formach i zakresach.

 


 Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty