SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

TORUŃSKIEJ SZKOŁY TERAPEUTYCZNEJ

 

„Nie trzeba być bogatym,

aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi:

 można mu podarować odrobinę czasu i uwagi”.

 

Wolontariat jest to świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”z dnia 24 kwietnia 2003 roku, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu.Podejmowana wśród uczniów-wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest równieżważna i pożądana, bowiem ma wymiar edukacyjno –wychowawczy.

 

 

CELE WOLONTARIATU:

 

1.Stwarzanie młodzieży możliwości odnajdywania swojego miejsca i roli w świecie.

2.Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji i realizacji zamierzeń.

3.Nabywaniepod wpływem działania społecznego cech charakteru, takich jak:

-cierpliwość,

-otwartość na ludzi,

-skupienie na drugim człowieku,

-gotowość podejmowania odpowiedzialności za drugiego człowieka.

4. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu, opowiadanie się za określonymi wartościami.

5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

6.Chęć robienia czegoś dobrego, pożytecznego,

7.Nawiązanie nowych znajomości,

8.Byciepotrzebnym,

9.Zdobycie nowych umiejętności oraz doświadczeń życiowych.

 

 

PRAWA WOLONTARIUSZA

1.      Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw

2.      Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu

3.      Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego

4.      Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika

5.      Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy

6.      Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą

7.      Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami

8.      Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego

 

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA

 

 1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu
 3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
  • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
  • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
  • zasada troski o los słabszych
  • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

 

CECHY WOLONTARIUSZA

 

 • dużo optymizmu i chęć do działania
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
 • odwaga, empatia i otwartość
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
 • kultura osobista

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

 

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 

PLANOWANE EFEKTY

 

1.Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

2.Wzrost wiadomości dotyczącej ludzi potrzebujących.

3.Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do innych.

4. Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym.

5. Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością.

6. Pomaganie innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym.

 

SPOSOBY EWALUACJI

 

·         Sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego na koniec roku szkolnego.

·         Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni Wolontariusze.

·         Zdjęcia z imprez.

·         Informacje na stronie internetowej szkoły.

·         Podziękowania od osób i instytucji.

 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

 

·         Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.

·         Dyplom uznania Honorowy Wolontariusz.

·         Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

·         List gratulacyjny do rodziców , przedstawienie wyników pracy.

·         Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

 

 

OPIEKUNOWIE WOLONTARIATU SZKOLNEGO

 

·        

·         P. Jakub Olejnik