UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
I PÓŁROCZE

 

Numer uchwały

Numer posiedzenia

Data posiedzenia Rady Pedagogicznej

Treść uchwały

w sprawie

1

I/2020/2021

26.08.2020 r.

Opiniowanie Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021

2

I/2020/2021

26.08.2020 r.

Opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć oraz przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych.

3

I/2020/2021

26.08.2020 r.

Zatwierdzenie Planu pracy szkoły

w roku szkolnym 2020/2021

 

4

I/2020/2021

26.08.2020 r.

Opiniowanie terminu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

5

II/2020/2021

14.09.2020 r.

Ustalenie sposobu wykorzystania wniosków nadzoru pedagogicznego za rok 2020/2021

6

III/2020/2021

14.09.2020 r.

Zatwierdzenie regulaminu egzaminu ósmoklasisty oraz wskazanie dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości uczniów

7

III/2020/2021

14.09.2020 r.

Opiniowanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych oraz harmonogramu dyżurów międzylekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021

8

III/2020/2021

14.09.2020 r.

Przyjecie projektu programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021

9

III/2020/2021

14.09.2020 r.

Opiniowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz Programu doradztwa Zawodowego

10

III/2020/2021

14.09.2020 r.

Zatwierdzenie Planu doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na rok szkolny 2020/2021

11

III/2020/2021

14.09.2020 r.

Opiniowanie planu i programu pedagoga szkolnego na rok szkolny 2020/2021

12

III/2020/2021

14.09.2020 r.

Opiniowanie planu i programu psychologa szkolnego na rok szkolny 2020/2021

13

III/2020/2021

14.09.2020 r.

Opiniowanie programu zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne na rok szkolny 2020/2021

14

III/2020/2021

14.09.2020 r.

Opiniowanie programu zajęć świetlicy na rok szkolny 2020/2021

15

III/2020/2021

14.09.2020 r.

Opiniowanie programu biblioteki szkolnej na rok szkolny 2020/2021

16

III/2020/2021

14.09.2020 r.

Opiniowanie programu nauczycieli terapeutów na rok szkolny 2020/2021

17

IV/2020/2021

20.10.2020 r.

Opiniowanie Aneksu nr 2 do arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020

18

IV/2020/2021

20.10.2020 r.

Opiniowanie Aneksu nr 3 do Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021

19

IV/2020/2021

20.10.2020 r.

Wskazanie dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości uczennicy klasy VIII a D.P

20

V/2020/2021

19.11.2020 r.

Uchwalenia Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Toruniu

21

V/2020/2021

19.11.2020 r.

Przyjecie modyfikacji programu wychowawczo – profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2020/2021

22

VI/2020/2021

10.12.2020 r.

Uchwalenie projekt zmian do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 33 Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej

23

VI/2020/2021

110.12.2020 r.

Wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 33 Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej.

24

VII/2020/2021

28.01.2021 r.

Opiniowanie pracy dyrektora szkoły

25

VII/2020/2021

28.01.2021 r.

  Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej za I półrocze 2020/2021

26

VIII/2020/2021

09.02.2021 r.

Opiniowanie budżetu szkoły na 2021 r.

27

VIII/2020/2021

09.02.2021 r.

Opiniowanie Aneksu nr 5 do Arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021

28

VIII/2020/2021

09.02.2021 r.

Ustalenie sposobu wykorzystania wniosków nadzoru pedagogicznego za I półrocze 2020/2021

29

VIII/2020/2021

09.02.2021 r.

Opiniowanie sprawozdania śródrocznego z pracy szkoły i działalności szkoły – rok szkolny 2020/2021

30

VIII/2020/2021

09.02.2021 r.

Opiniowanie Aneksu nr 6 do Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

I półrocze

Numer uchwały

Numer posiedzenia

Data posiedzenia Rady Pedagogicznej

Treść uchwały

w sprawie

1

I/2019/2020

26.08.2019 r.

Opiniowanie Aneksu nr 1 do Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020

2

I/2019/2020

26.08.2019 r.

Opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć oraz przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych.

3

I/2019/2020

26.08.2019 r.

Zatwierdzenie Planu pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

 

4

 

I/2019/2020

26.08.2019 r.

 

Opiniowanie terminu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

5

II/2019/2020

28.08.2019 r.

Ustalenie sposobu wykorzystania wniosków nadzoru pedagogicznego za rok 2018/2019

6

III/2019/2020

12.09.2019 r.

Zatwierdzenie regulaminu egzaminu ósmoklasisty oraz wskazanie dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości uczniów

7

III/2019/2020

12.09.2019 r.

Opiniowanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych oraz harmonogramu dyżurów międzylekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020

8

III/2019/2020

12.09.2019 r.

Przyjecie projektu programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020

9

III/2019/2020

12.09.2019 r.

Opiniowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz Programu doradztwa Zawodowego

10

III/2019/2020

12.09.2019 r.

Zatwierdzenie Planu doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na rok szkolny 2019/2020

11

III/2019/2020

12.09.2019 r.

Opiniowanie planu i programu pedagoga szkolnego na rok szkolny 2019/2020

12

III/2019/2020

12.09.2019 r.

Opiniowanie planu i programu psychologa szkolnego na rok szkolny 2019/2020

13

III/2019/2020

12.09.2019 r.

Opiniowanie programu zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne na rok szkolny 2019/2020

14

III/2019/2020

12.09.2019 r.

Opiniowanie programu zajęć świetlicy na rok szkolny 2019/2020

15

III/2019/2020

12.09.2019 r.

Opiniowanie programu biblioteki szkolnej na rok szkolny 2019/2020

16

III/2019/2020

12.09.2019 r.

Opiniowanie programu nauczycieli terapeutów na rok szkolny 2019/2020

17

IV/2019/2020

15.10.2019 r.

Opiniowanie Aneksu nr 2 do Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020

18

IV/2019/2020

15.10.2019 r.

Opiniowanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych ze zmianami wprowadzonymi aneksem nr 2 do arkusza organizacyjnego  w roku szkolnym 2019/2020

19

IV/2019/2020

15.10.2019 r.

Wskazanie dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości ucznia klasy VIII a J.B

20

V/2019/2020

19.11.2019 r.

Wskazanie dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości ucznia klasy VIII a J.B

21

V/2019/2020

19.11.2019 r.

Opiniowanie wniosku o Medal srebrny za Długoletnią Służbę (BR)

22

V/2019/2020

19.11.2019 r.

Opiniowanie wniosku o Medal Komisji Edukacji Narodowej (BS)

23

V/2019/2020

19.11.2019 r.

Opiniowanie wniosku o Medal Komisji Edukacji Narodowej (ŁP)

24

VI/2019/2020

14.01.2020 r.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej za I półrocze 2019/2020

25

VII/2019/2020

11.02.2020 r.

Opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć oraz przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych w II półroczu 2019/2020 r.

26

VII/2019/2020

11.02.2020 r.

Opiniowanie harmonogramu dyżurów międzylekcyjnych obowiązującego w II półroczu roku szkolnego 2019/2020

27

VII/2019/2020

11.02.2020 r.

Uchwalenie projektu zmian w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 33 w Toruniu

28

VII/2019/2020

11.02.2020 r.

Uchwalenie  zmian w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 33 w Toruniu

29

VII/2019/2020

11.02.2020 r.

Ustalenie sposobu wykorzystania wniosków nadzoru pedagogicznego za rok I półrocze roku szkolnego 2019/2020

30

VII/2019/2020

11.02.2020 r.

Zatwierdzenie realizacji budżetu Szkoły Podstawowej Nr 33 w Toruniu za rok 2019

31

VII/2019/2020

11.02.2020 r.

Zatwierdzenie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 33 w Toruniu na rok 2020

 


 

UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

II półrocze

Numer uchwały

Numer posiedzenia

Data posiedzenia Rady Pedagogicznej

Treść uchwały

w sprawie

24

VII/2018/2019

29.01.2019 r.

Organizacji pracy szkoły – harmonogram dyżurów międzylekcyjnych

25

VII/2018/2019

29.01.2019 r.

Organizacji pracy szkoły – Procedury dyżurów nauczycielskich

26

VII/2018/2019

29.01.2019 r.

Organizacji pracy szkoły – opinia Rady – powołanie p. A. Cedro na stanowisko wicedyrektora zastępstwo za E. Duchińska

 

27

VII/2018/2019

29.01.2019 r.

 

Przyjecie projektu zmian w Statucie Szkoły 

 

 

28

 

VII/2018/2019

29.01.2019 r.

 

Przyjecie zmian w Statucie Szkoły 

 

29

VIII/2018/2019

05.03.2019

 

Zatwierdzenie realizacji budżetu za 2018

 

 

30

VIII/2018/2019

05.03.2019

 

Zatwierdzenie  budżetu za 2019

 

 

31

VIII/2018/2019

05.03.2019

Uchwalenie sposobu wykorzystania wniosków nadzoru pedagogicznego .

 

32

VIII/2018/2019

19.03.2019

 

Uchwalenie sposobu wykorzystania wniosków nadzoru pedagogicznego

 

33

 

X/2018/2019

02.04.2019 r.

 

Zaopiniowania organizacji pracy edukacyjno – wychowawczo – terapeutyczno – opiekuńczej na rok szkolny 2019/2020

 

34

XI/2018/2019

11.06.2019 r.

 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej za rok szkolny 2018/2019

 

35

XI/2018/2019

11.06.2019 r.

 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji końoworocznej za rok szkolny 2018/2019

 

36

XI/2018/2019

11.06.2019 r.

 

Zaopiniowania Szkolnego zestawu podręczników nauczania na rok szkolny 2019/2020

 

37

XII/2018/2019

26.08.2019 r.

 

Zaopiniowanie wniosku o Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia

 

38

XII/2018/2019

26.08.2019 r.

Zaopiniowanie sprawozdania końcowo rocznego z pracy i działalności szkoły za rok szkolny 2018/2019