Projekt "Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo""


Szkoła odpowiedzialna cyfrowo to bezpłatny projekt dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, którego głównym celem jest wspólna praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. W społeczności szkół zrzeszonych w projekcie będziemy poszukiwać równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną gruntowne badania uczniów dotyczące oceny jakości relacji szkolnych. Przygotowany zostanie cykl darmowych webinarów, konferencje naukowe dla społeczności, nowe materiały edukacyjne, newsletter.  

 

 

 Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty