Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


WSTĘP:


Szkoła Podstawowa nr 33 – Toruńska Szkoła Terapeutyczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:


sp33torun.pl


Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-13


STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń niektórych pozycji m. in. takich jak:


  • - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • - część plików nie jest dostępna cyfrowo
  • - zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • - filmy nie posiadają napisów dla osób niepełnosprawnych

INFORMACJE DODATKOWE:


W ramach strony funkcjonuje:

  • - podświetlane linki
  • - mapa
  • - jasne tło
  • - czytelna czcionka
  • - na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:


Deklaracje sporządzono dnia 04.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.


KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:


W sprawach związanych z deklaracją prosimy skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@sp33torun.pl, telefon: 56 648 25 43 Koordynator ds. dostępności – Dawid Wnuczyński


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


PROCEDURA WNIOSKOWO - SKARGOWA


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


1. Od strony wschodniej szkoły znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.

2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób odwiedzających.

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz.

5. Budynek nie posiada wind.

6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


ZAŁĄCZNIKI


Załącznik 1

 

 

 Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty