HARMONOGRAM HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

17 września (wyjątkowo czwartek) - Zebranie z rodzicami godz. 16.30

1.       Wybory do Rady Rodziców oraz do Rady Klasy (ująć to w protokole, przygotować kartki do tajnych głosowań z pieczątką szkoły) – o 17.30 spotkanie Rady Rodziców.

2.       Struktura organizacyjna edukacji terapeutycznej w roku szkolnym 2019/2020

3.       System Współpracy z Rodzicami.

4.       Zapoznanie rodziców z Wewnątrzszkolnym Zestawem Programów Nauczania, Szkolnym Programem wychowawczo – profilaktycznym  Szkoły Podstawowej nr 33 Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej w roku szkolnym 2019/2020

5.       Zapoznanie rodziców z Systemem Oceniania obowiązującym w SP 33

6.       Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły.

7.       Zapoznanie rodziców z wnioskami z prac Zespołów ppp z września 2019 r. – PODPISY RODZICÓW!

 

Integracja z rodzicami – klasy II a, III b, IV a, IV b, V a – ustalenie form integracji

 

 

19 listopada i 20 listopada – zebrania z rodzicami

19.11 – klasy II – V  

20.11 – klasy VI- VIII 

1.       Zaspokajanie specjalnych potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu.

2.       Podsumowanie edukacji terapeutycznej oraz dalsza procedura terapeutyczna w stosunku do indywidualnych przypadków.

3.       Poinformowanie rodziców i uczniów o wstępnych ocenach niedostatecznych, wskazanie dróg postępowania w celu uzyskania wyższych ocen.

 

21 – 26 listopada – Konsultacje z dyrektorem

1.       Omówienie ocen i oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej za I półrocze 2019/2020.

 

 

16 – 20 grudnia  - spotkania z rodzicami uczniów – podpisy pod oceną przewidywaną niedostateczną!

1.       Omówienie osiągnięć uczniów oraz zabiegów kształtujących, wychowawczych, korektywnych, kompensacyjnych i socjoterapeutycznych wspierających ogólny rozwój ucznia oraz proces jego edukacji .

Przedstawienie ocen przewidywanych śródrocznych – Statut kl. II – III §92.4; kl. IV – VIII § 94.2.

 

14 i 15.01  – zebrania z rodzicami

14.01 – klasy VI – VIII  

15.01 – klasy II- V  

 

21 stycznia – Rada pedagogiczna

1.       Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze 2019/2020

2.       Przygotowanie sprawdzianu ósmoklasisty.

3.       Sprawy bieżące.

 

10 i 11 marca - Zebrania z rodzicami

10.03 – klasy II – V  

11.03 – klasy VI- VIII 

1.       Zaspokajanie specjalnych potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu.

2.       Podsumowanie edukacji terapeutycznej oraz dalsza procedura terapeutyczna w stosunku do indywidualnych przypadków.

3.       Pogadanka Straż Miejska – klasy IV – VI PROPOZYCJA.

 

 

 

11 – 15 maja  Praca Zespołów pomocy psychologiczno pedagogicznej

1.       Omówienie oddziaływań terapeutycznych -  Zaspokajanie specjalnych potrzeb rozwojowych, psychicznych,  edukacyjnych i wychowawczych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu.

2.       Omówienie osiągnięć uczniów oraz zabiegów kształtujących, wychowawczych, korektywnych, kompensacyjnych i socjoterapeutycznych wspierających ogólny rozwój ucznia oraz proces jego edukacji.

3.       Ocena efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej za rok szkolny 2019/2020.

 

Do 16 maja  -  Indywidualne spotkania z rodzicami

1.       Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz określenie dróg postępowania w celu uzyskania wyższych ocen za rok szkolny 2019/2020.

 

9 i 10 czerwca Zebranie z rodzicami

9.06 – klasy VI – VIII  

10.06– klasy II- V 

1.       Podsumowanie rezultatów edukacji terapeutycznej uczniów.

2.       Dalsza edukacja terapeutyczna – promocje i rekwalifikacje.

3.       Przedstawienie ocen przewidywanych za rok szkolny 2019/2020.