HARMONOGRAM POSIEDZEŃ

PLENARNYCH RAD PEDAGOGICZNYCH,

SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH ORAZ
ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH ZADANIOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


11 września 2018


  1. 1. Przedstawienie i zaopiniowanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych i opiekuńczych realizowanych w roku szkolnym 2018/2019
  2. 2. Przyjęcie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019
  3. 3. Zatwierdzenie Planu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli realizowanego w rok szkolny 2018/2019
  4. 4. Przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019

16 października 2018


  1. 1. Dogłębna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna przyczyn wywołujących zespół specyficznych trudności w uczeniu się i zachowaniu przystosowawczym do wymagań szkolnych – omawiają koordynatorzy.

6 listopada 2018 - Rada Pedagogiczna - szkoleniowa

 

8 stycznia 2019 - Rada Pedagogiczna śródroczna

 

1. Przedstawienie klasyikacji śródrocznej.

2. Statystyczne zestawienie ocen - klasyfikacja semestralna.

3. Podsumowanie pracy dydaktyczno-terapełtyczno-wychowawczej po półroczu 2017/2018

 

29  stycznia 2019 - Rada Pedagogiczna

 

1. Przygotowanie Egzaminu Ósmoklasisty.

2. Podsumowanie pracy dydaktyczno-terapełtyczno-wychowawczej po półroczu 2018/2019

 

29 lutego 2019 - Rada Pedagogiczna -  szkoleniowa

 

19 marca 2019 - Rada Pedagogiczna

 

1. Rada pedagogiczna - bieżące sprawy szkoły.

2. Podsumowanie edukacji terapeutycznej oraz dalsza procedura terapeutyczna          w stosunku do indywidualnych przypadków

16 kwietnia 2019 - Rada Pedagogiczna -  szkoleniowa

 

11 czerwca 2019 - Rada Pedagogiczna - roczna

 

1. Przedstawienie, omówienie i zaplanowanie Szkolnego Zestawu Podręczników na rok szkolny 2019/2020

2. Dopuszczenie programów edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020

3. Analiza przyczyn, problemów, niepowodzeń i trudności szkolnych uczniów - analiza przewidywanych ocen niedostatecznych.

4.Prezentacja osiągnięć uczniów.

5. Statystyczne zestawienie ocen szkolnych – promocja do klas programowo wyższych.

27 sierpnia 2019 Rada Pedagogiczna podsumowująca

 

1. Podsumowanie pracy dydaktyczno-terapeutyczno-wyczowawczej po roku szkolnym  2018/2019

 


 Organ prowadzący - Gmina Miasta Toruń
Organ nadzorujący - Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty