HARMONOGRAM POSIEDZEŃ PLENARNYCH RAD PEDAGOGICZNYCH
SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH ORAZ ZESPOŁÓW POMOCY
PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ KONSULTACJI Z DYREKTOREM SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

02 – 05.09  września – Praca Zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1.       Spotkanie organizacyjne wg wytycznych podanych na radzie pedagogicznej w dniu 26 sierpnia 2019 r.

2.       Opracowanie planów terapeutycznych na rok szkolny 2019/2020 w tym analiza opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.

 

12 września – Rada Pedagogiczna godz. 16.00

1.       Przedstawienie i zaopiniowanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych i opiekuńczych realizowanych w roku szkolnym 2019/2020.

2.    Przyjęcie  Programu Wychowawczego  - Profilaktycznego  na rok szkolny 2019/2020

3.       Zatwierdzenie Planu  Doskonalenia Nauczycieli realizowanego w rok szkolny 2019/2020

4.       Przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

15 października – Rada Pedagogiczna

1.       Dogłębna diagnoza psychologiczno-pedagogiczna przyczyn wywołujących zespół specyficznych trudności w uczeniu się i zachowaniu przystosowawczym do wymagań szkolnych – omawiają koordynatorzy

 

Konsultacje i warsztaty z rodzicami – zgodnie z Systemem Współpracy z Rodzicami.

Spotkania prowadzone przez rodziców.

 

5  listopada – Rada szkoleniowa

Propozycja

 

11 – 15  listopada – Praca Zespołów pomocy psychologiczno pedagogicznej

1.       Omówienie oddziaływań terapeutycznych -  Zaspokajanie specjalnych potrzeb rozwojowych, psychicznych,  edukacyjnych i wychowawczych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu.

2.       Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej za I półrocze 2019/2020.

 

 

21 – 26 listopada – Konsultacje z dyrektorem

1.       Omówienie ocen i oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej za I półrocze 2019/2020.

 

 

16 – 20 grudnia  - spotkania z rodzicami uczniów – podpisy pod oceną przewidywaną niedostateczną!

1.       Omówienie osiągnięć uczniów oraz zabiegów kształtujących, wychowawczych, korektywnych, kompensacyjnych i socjoterapeutycznych wspierających ogólny rozwój ucznia oraz proces jego edukacji .

Przedstawienie ocen przewidywanych śródrocznych – Statut kl. II – III §92.4; kl. IV – VIII § 94.2.

 

 

14 stycznia 2020 r.  – Rada pedagogiczna śródroczna

1.       Przedstawienie klasyfikacji śródrocznej 2019/2020.

2.       Sprawy bieżące.

 

 

21 stycznia – Rada pedagogiczna

1.       Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze 2019/2020

2.       Przygotowanie sprawdzianu ósmoklasisty.

3.       Sprawy bieżące.

 

18 lutego  Rada szkoleniowa

Propozycja

 

22 kwietnia Rada Pedagogiczna szkoleniowa

PROPOZYCJA

 

11 – 15 maja  Praca Zespołów pomocy psychologiczno pedagogicznej

1.       Omówienie oddziaływań terapeutycznych -  Zaspokajanie specjalnych potrzeb rozwojowych, psychicznych,  edukacyjnych i wychowawczych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zachowaniu.

2.       Omówienie osiągnięć uczniów oraz zabiegów kształtujących, wychowawczych, korektywnych, kompensacyjnych i socjoterapeutycznych wspierających ogólny rozwój ucznia oraz proces jego edukacji.

3.       Ocena efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej za rok szkolny 2019/2020.

 

 

16 czerwca – Rada pedagogiczna - roczna

1.       Przedstawienie, omówienie i zaopiniowanie Szkolnego Zestawu Podręczników na rok szkolny 2019/2020.

2.       Dopuszczenie programów edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020.

3.       Analiza przyczyn, problemów, niepowodzeń i trudności szkolnych uczniów - analiza przewidywanych ocen niedostatecznych.

4.       Prezentacja osiągnięć uczniów.

5.       Statystyczne zestawienie ocen szkolnych – promocja do klas programowo wyższych.

 

 

25 sierpnia – Rada pedagogiczna podsumowująca.

1.       Podsumowanie pracy dydaktyczno – terapeutyczno - wychowawczej po roku szkolnym 2019/2020

 

Praca sierpniowa od 25.08.2020 r. – 31.08.2020 r.

 

 


 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ PLENARNYCH RAD PEDAGOGICZNYCH
SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH ORAZ ZESPOŁÓW POMOCY
PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ KONSULTACJI Z DYREKTOREM SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

02 – 05.09  września – Praca Zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

12 września – Rada Pedagogiczna godz. 16.00

 

 

17 września (wyjątkowo czwartek) - Zebranie z rodzicami godz. 16.30

 

 

15 października – Rada Pedagogiczna

 

 

5  listopada – Rada szkoleniowa

 

11 – 15  listopada – Praca Zespołów pomocy psychologiczno pedagogicznej

 

19 listopada i 20 listopada – zebrania z rodzicami

 

14 stycznia 2020 r.  – Rada pedagogiczna śródroczna

 

 

14 i 15  – zebrania z rodzicami

14.01 – klasy VI – VIII   

15.01 – klasy II-  III

 

21 stycznia – Rada pedagogiczna

 

 

18 lutego  Rada szkoleniowa

Propozycja

 

13 i 14 marca - Zebrania z rodzicami

13.03 – klasy II – V  

14.03 – klasy VI- VIII 

 .

 

20 marca- Rada Pedagogiczna

 

 

22 kwietnia Rada Pedagogiczna szkoleniowa

 

 

Rada Pedagogiczna szkoleniowa

19.05. Rada szkoleniowa

 

9 i 10 czerwca Zebranie z rodzicami

9.06 – klasy VI – VIII

10.06– klasy II- V  

16 czerwca – Rada pedagogiczna - roczna

 

 

 

25 sierpnia – Rada pedagogiczna podsumowująca.

 

Praca sierpniowa od 25.08.2020 r. – 31.08.2020 r.